Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Verkorting opleiding anesthesie medewerker; mogelijkheden
Opdrachtgever:
Martini Ziekenhuis, Groningen; Isala klinieken, Zwolle; Zorggroep Noorderbreedte - Medisch Centrum Leeuwarden; Academisch Ziekenhuis Groningen; ACADE, Academie voor de Gezondheidszorg, Groningen
Periode:
oktober 2002 - januari 2003
Publicatie:
Mogelijkheden om de doorlooptijd van de opleiding anesthesiemedewerker te bekorten. januari 2003
Achtergrond
Meer en meer ontstonden (acute) tekorten aan gediplomeerde anesthesiemedewerkers. Eén van de oplossingen daarvoor was dat er op korte termijn méér, en zeker snéller, gediplomeerden beschikbaar kwamen. De verkenning moest het mogelijk maken een besluit te nemen of, en zo ja, in welke richting en onder welke randvoorwaarden, de opleiding kon worden verkort.
Vraagstelling
 1. Is het mogelijk om de driejarige opleidingsduur tot anesthesiemedewerker aanzienlijk te verkorten ?
 2. Zo ja, in welke richting moet men dan zoeken ?
 3. Onder welke randvoorwaarden zou dit mogelijk zijn ?
 4. Wat zijn consequenties waarmee in dat geval rekening moet worden gehouden ?
Zowel de instroom (waaronder opleidingseisen) als de uitstroom (eindtermen opleiding c.q. begintermen beroepsbeoefening) moesten -naar aard en niveau- hetzelfde blijven. Ook de eisen gesteld aan de praktijkleerperiode (zoals omvang van de aanstelling, intensiteit en aard van de praktijkbegeleiding) dienden ongewijzigd te blijven.
Werkwijze
 • bestudering van documentatie (Opleidings-regeling, Studieprogramma et cetera);
 • een interview met een functionaris van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • een gesprek met theorie-opleiders;
 • een gesprek met praktijk-opleiders;
 • het opstellen van een advies over de mogelijkheden tot verkorting.
Aspecten
In de notitie kwamen de volgende aspecten aan bod:
 • Opleidingsregeling Landelijke Begeleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
 • mogelijke HBO-status van de opleiding;
 • Centrale Toetsingsbeoordelingscommissie;
 • consequenties van een verkorting voor studiebelasting, werk- en praktijkbegeleiding, werkdruk, arbeidstijden en productiviteit;
 • instroomvereisten;
 • eindtermen en inhoud van de opleiding;
 • keus tussen opleiden tot zelfstandig beroepsbeoefenaar of tot beginnend beroepsbeoefenaar;
 • functie-, bedrijfs- of arbeidsmarktgericht opleiden;
 • vaardigheidsonderwijs;
 • theorie-onderwijs.