Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Samenwerking tussen Transferpunten Zorg en Centra voor Werk & Inkomen
Opdrachtgever:
Sectorfondsen Zorg & Welzijn (AWOZ en AWOB), Utrecht; Verandermanagement Structuur Uitvoering Werk & Inkomen (SUWI) Den Haag, Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) Amsterdam en Sectorraad Zorg en Welzijn, Zeist
Periode:
1999-2001
Publicaties:
januari 2001
maart 2001
eindrapport, april 2001
Doelen
 1. nagaan onder welke voorwaarden, hoe en met welke activiteiten afstemming tussen de taken van transferpunten en CWI's vorm kan krijgen via samenwerking;
 2. de samenwerking moest zó gestalte krijgen dat de sterke punten van de partners werden benut;
 3. met de samenwerking moest de in- en doorstroom van medewerkers in de zorg worden bevorderd;
 4. de samenwerking moest mede leiden tot reïntegratie van medewerkers na ziekte, WAO, ontslag.
Het eerste en het tweede doel golden vooral voor de landelijke partners in het project: de Sectorfondsen, het Verandermanagement SUWI, LISV en de Sectorraad. De laatste twee doelen waren van belang voor de regionale partners: het Transferpunt en het CWI.
Regionale betrokkenen
Een drietal combinaties van Transferpunten en CWI's traden op als pilots. Per pilot werd een projectplan opgesteld. In de samenwerking stond de verbinding tussen de vraag naar arbeidskrachten en de aanbodzijde daarvan centraal. Een Transferpunt heeft ingangen naar de vraagzijde van de regionale arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector en zicht op de door- en uitstroom in en uit de sector. Het Centrum voor Werk & Inkomen heeft zicht op de vraag- en aanbodzijde van de totale arbeidsmarkt in de regio.
Werkzaamheden
 • ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van activiteiten-/projectplannen;
 • begeleiding bij het oplossen van knelpunten die de samenwerkingsactiviteiten in de weg stonden;
 • analyseren en beschrijven van de gang van zaken in de regionale projecten ten behoeve van:
  • de uitwisseling van ervaringen tussen de pilots onderling;
  • de spreiding van ervaringen van de pilots naar de andere regio's;
  • de spreiding van ervaringen van de pilots naar de landelijke partijen;
 • terugkoppeling van tussentijdse resultaten naar landelijke betrokkenen;
 • documentenanalyse van de SUWI-operatie (hervorming van Arbeidsvoorziening, arbeidsbureaus, UWV's en dergelijke, onder meer naar Centra voor Werk & Inkomen) en van de regionale structuur (TSO's en transferpunten) in Zorg en Welzijn;
 • eindrapportage.
Afronding
In het eindverslag zijn de ervaringen in de drie pilots zo beschreven, dat er lering uit kan worden getrokken voor samenwerking elders in den lande, de wijze waarop dit kan worden bevorderd en de manier waarop het vorm kan krijgen. De volgende aspecten kwamen aan de orde:
 • de wijze waarop en activiteiten waarmee de afstemming tussen vraag en aanbod het best kan worden vormgegeven;
 • de wijze waarop de samenwerking organisatorisch het best gestalte kan krijgen wil deze effectief zijn;
 • overige elementen die bijdragen aan het slagen van de samenwerking;
 • taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van Transferpunten en CWI's binnen de samenwerking;
 • de belangrijkste knelpunten bij de samenwerking en de mogelijke oplossingen ervan;
 • bijdragen die anderen, zoals de sectorfondsen en SUWI Verandermanagement, aan het welslagen van de samenwerking kunnen leveren.
Het rapport verschafte ook veel feitelijke informatie over het werk van CWI en transferpunten.