Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Beroepsopleidingsprofiel endoscopie-assistent/-verpleegkundige
Opdrachtgever:
Vereniging Gastro-Enterologie, Sectie Endoscopie Assistenten, Amsterdam
Periode:
november 1998 - maart 1999
Publicatie:
Profiel van de beroepsopleiding voor de Endoscopie-assistent/-verpleegkundige. april 1999
Doel
Na het gereedkomen van het beroepsprofiel ("Het Binnenste Buiten") wenste de vereniging een nieuwe stap te zetten in de professionalisering van het beroep: het uitwerken van een opleidingsprogramma. Hierin werden de randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de opleiding moest worden ontwikkeld. Het was een programma van eisen voor de opleiding die daarna pedagogisch-didactisch is uitgewerkt.
Inhoud
De volgende onderwerpen maakten deel uit van het beroepsopleidingsprofiel:
A. Het beroep:
 1. context en inhoud: aanleiding tot de ontwikkeling van de opleiding;
 2. taakgebieden/beroepsprofiel; welke taakgebieden uit het profiel staan in het beroep centraal;
 3. keuzes van de taakgebieden waarop de opleiding zich eerst en vooral richt;
B. De opleiding; doelen en uitgangspunten:
 1. de kern van de opleiding: keus uit functies en doelen van beroepsgericht opleiden en de verdeling van de aandacht daarover;
 2. kennis, vaardigheden, houdingsaspecten; plaats in de opleiding en verhoudingen onderling;
 3. richtlijnen voor organisatorische en operationele uitwerking van de opleiding;
 4. pedagogisch-didactische opvattingen over leren die de opleiding moeten sturen;
 5. de plaats van de theorie en van de praktijk in de opleiding;
 6. het toelatings- en instroombeleid;
 7. de onderdelen van de opleiding in hoofdlijnen: fasering, volgorde, opbouw; rode draad;
 8. inhoud; de inhoud per deelonderwerp aangeduid;
 9. eisen die worden gesteld aan praktijk-/theorie-docenten en/of aan het opleidingsinstituut;
 10. de toetsing en certificering; wat wordt er getoetst en hoe; eindtoetsing;
 11. de opleiding in tijd en plaats; studiebelasting; instroommomenten; opleidingsplaatsen;
 12. formele regelingen; examenreglement; klachtenregeling; aanwezigheid/absentie;
 13. evaluatie: bijsturing en bijstelling; evaluatie-onderwerpen, -momenten en -methoden.
Werkwijze
Een ontwikkelgroep kwam op een viertal dagen bijeen om, onder leiding van de projectleider, bovenstaande onderwerpen uit te diepen. Ieder groepslid liet van te voren, aan de hand van richtvragen opgesteld door de projectleider, zijn/haar gedachten over de onderwerpen gaan. De projectleider stelde daarna een opleidingsprogramma samen. Het concept is besproken in een bijeenkomst van de ontwikkelgroep en het bestuur van de NVGE-SEVA, met de projectleider. In een later stadium is het profiel voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.