Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Functielaboranten: arbeidsmarkt-, organisatorisch-, personeels- en opleidingsbeleid
Opdrachtgever:
AWOZ, Sectorfonds Zorg; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen; ziekenhuizen; verenigingen van medisch specialisten; beroepsverenigingen van functielaboranten/medisch assisterend medewerkers, opleidingsinstituten en HBO-instellingen
Periode:
september 1992 - juni 1994
Publicaties:
Opleidingsbeleid voor functielaboranten en andere diagnostisch assisterende medewerker, in samenhang met arbeidsmarkt-, organisatorisch- en personeelbeleid, juli 1994
Beeld van een Functie
1e deelrapport arbeidsmarkt, aard en omvang van de verschillende beroepsgroepen april 1993, Bieleman,B & J.Snippe; INTRAVAL/Brouwer O,O&A, Groningen
De publicatie wordt u op verzoek toegezonden per email (886 kB)
Functies in Praktijk
2e deelrapport functieinhouden en patiëntenonderzoeken van de beroepsgroepen, oktober 1993, Bieleman, B en J.Snippe; INTRAVAL/Brouwer O,O&A., Groningen
De publicatie wordt u op verzoek toegezonden per email (1105 kB)
Projectinhoud
Het onderzoek- en ontwikkelingstraject moest leiden tot beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van opleidingen voor beroepsbeoefenaren binnen de intramurale gezondheidszorg die gevat kunnen worden onder de verzamelterm functielaboranten. Het was toegespitst op longfunctie-assistenten, hartfunctielaboranten, medisch nucleair werkers, laboranten klinische neuro-fysiologie, vasculair diagnostisch laboranten, echografisten en endoscopie assistenten. De aanbevelingen hebben echter ook betekenis voor andere diagnostisch assisterende medewerkers in de zorg.
Onderzoeksactiviteiten
 • verkenning van de (arbeids- en scholings-)markt:
  een 60-tal interviews met vertegenwoordigers van Nederlandse ziekenhuizen (medisch specialisten en het management) en een schriftelijke enquête onder 800 beroepsbeoefenaren; gericht op landelijke, kwantitatieve en kwalitatieve, gegevens betreffende huidige en toekomstige arbeid en scholing. Van dit -vooral kwantitatieve- onderzoek is een deelrapport verschenen: "Beeld Van Een Functie"
 • taakinventarisatie:
  de feitelijke inzet van individuele beroepsbeoefenaren, soorten diagnostisch onderzoek per beroepsgroep, taakgebieden, werkzaamheden en tijdsbesteding, overlappingen tussen beroepsgroepen. De gegevens, verzameld onder enkele honderden beroepsbeoefenaren, resulteerden in beschrijvingen van de respectievelijke beroepen (beroepsprofielen) en van vereisten waaraan de opleidingen moesten gaan voldoen. De verschillende beroepsgroepen zijn met elkaar vergeleken: overeenkomsten en verschillen geïnventariseerd. De resultaten werden neergelegd in het deelrapport "Functies In Praktijk"
 • verkenning van strategische vraagstukken:
  ontwikkelingen in de gezondheidszorg die invloed hebben op (opleidingen van) functielaboranten, wettelijke regelingen, organisatorisch krachtenveld waarbinnen diagnostisch medewerkers hebben te functioneren en dergelijke. Verkenning vond plaats door een 20-tal gesprekken met besturen van beroepsverenigingen, met opleidingsinstituten en andere relevante partijen; werkconferenties met beroepsverenigingen en met opleiders c.q. opleidingsinstituten over de marktverkenning; werkconferenties met leidinggevenden uit de ziekenhuizen over managementaspecten naar aanleiding van de marktverkenning en de taakinventarisatie, werkconferenties met beroepsbeoefenaren en opleiders over de evaluatie van de lopende opleidingen en ideeën over de toekomstige opleiding(sstructuur).
Eindrapport:
Het eindrapport Opleidingen in Diagnose formuleerde aanbevelingen voor:
 1. landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid en de personeelsvoorziening,
 2. organisatorisch en personeelsbeleid van (afzonderlijke) ziekenhuizen en
 3. opleidingsbeleid met betrekking tot diagnostisch medewerkers (organisatie, vorm en inhoud van de scholing).