Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Visitatiecommissie regionale bij- en nascholing
Opdrachtgever:
LFAZ: Landelijke Federatie Ambulancezorg, Zwolle (later AZN: Ambulance Zorg Nederland)
Periode:
augustus-december 2000
Publicatie:
Eindrapportage LFAZ-visitatiecommissie
inzake Regionale Bij- & Na Scholing 1998-1999. januari 2001.
Achtergrond
In januari 2000 startte een onderzoek naar de regionale bij- en nascholing in de ambulancezorg. De indruk was ontstaan dat de situatie mogelijk minder rooskleurig was dan Regionale Ambulance Plannen deden vermoeden. De verzamelde gegevens bleken echter moeilijk onderling vergelijkbaar. Bovendien was de respons niet in alle opzichten volledig. Op basis van afspraken met het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over regionale opleidingsbudgetten besloot de LFAZ tot een visitatieronde in alle 25 RAV-regio's.
Doelen
Een gedetailleerde analyse via onderzoek was niet realiseerbaar gebleken. Na een visitatieronde moest het mogelijk worden op hoofdlijnen een oordeel te vellen over de regionale bij- en nascholingsactiviteiten.
Werkzaamheden
De visitaties vonden plaats in de vorm van gesprekken tussen de directie uit de RAV-regio en leden van de visitatiecommissie. In de gesprekken zijn een drietal zaken geïnventariseerd:
  1. kwantitatieve resultaten van de scholingsinspanningen: planning in het Regionaal Opleidings Plan en de gerealiseerde scholingen;
  2. belangrijke knelpunten in de uitvoering;
  3. beleidsvoornemens ten aanzien van het regionaal scholingsbeleid.
Vooraf werden de Regionale Opleidings Plannen op hoofdlijnen bekeken. Dit gaf al enig beeld van de kwantitatieve resultaten van de regionale scholingsinspanningen. De visitatiecommissie heeft een checklist van relevante aspecten opgesteld aan de hand waarvan mogelijke knelpunten in de uitvoering geïnventariseerd en gerubriceerd konden worden. Van elk gesprek is een verslag opgesteld, voor intern gebruik door de visitatiecommissie. De verslagen zijn voorgelegd aan de gesprekspartners. De verslagen zijn vervolgens samengevat in een voorlopige en samenvattende rapportage ten behoeve van het LFAZ-bestuur en ten behoeve van een presentatie tijdens een ledenvergadering. Tot slot is een meer uitgebreide rapportage is aan het bestuur ter hand gesteld.