Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Handelingsmodel welzijnsactiviteiten Onderwijs Voorrangs Beleid (OVB)
Opdrachtgever:
Landelijke Ontwikkelingsstructuur Welzijnscomponent Onderwijs Voorrangsbeleid (LOWO), Den Haag
Periode:
oktober 1986 - maart 1987
Publicaties:
Het Onvoltooide OVB.
Ontwikkelings- &Analysekader voor Activiteiten van het welzijnswerk in het kader van Onderwijs Voorrangsbeleid, 1987
Onbegonnen Werk of Onontgonnen Terrein ?
inleiding tijdens cursus 'Opbouwwerk in Onderwijs Voorrangs Gebieden'; gepubliceerd in Cursusverslag W.O.N.N. Drachten, september 1987
Achtergrond
Binnen het beleid om te komen tot verkleining van onderwijsachterstanden bij kinderen, werd aan samenwerking tussen onderwijs en welzijnsinstellingen veel belang gehecht. De ervaring had echter geleerd dat er wel allerlei uitwerkingen in de praktijk waren ontstaan, maar dat een raamwerk voor het creëren van afstemming tussen activiteiten node werd gemist. Daarmee waren er ook geen aanwijzingen hoe door welzijnsinstellingen kon worden gehandeld om OVB doelstellingen te realiseren.
Doelen
  • Het ontwikkelen van een handelingsmodel waarin de bijdragen van diverse welzijnswerkdisciplines aan projecten ter verkleining van onderwijs-achterstanden van kinderen inzichtelijk werd.
  • Daarnaast moesten er suggesties worden gedaan voor de vormgeving van samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en welzijnsinstellingen.
  • Er diende bovendien een begrippenkader te worden geschapen waarmee samenhang in en afstemming van het aanbod kon worden gecreëerd.
Werkzaamheden
Bij de start was een ruwe versie voorhanden van een ontwikkelingskader. Dit was het product van werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de Werkplaats Opbouwwerk Noord Nederland. Dit is voorgelegd aan een groep van welzijnswerkers uit het gehele land, om te zien of het als kader kon dienen. Daarna zijn de verschillende onderdelen ervan ingevuld en uitgebouwd aan de hand van praktijkvoorbeelden en theoretische inzichten. De tussenproducten zijn telkens voorgelegd aan professionals werkzaam in de praktijk van het OVB. Het resultaat is neergelegd in een publicatie. Deze is echter niet openbaar geworden. De organisatie die als opdrachtgever optrad werd opgeheven als gevolg van wijzigingen in het subsidiebeleid van het ministerie.
Resultaat
De opdracht leidde tot een analysekader waarmee een verbinding mogelijk werd tussen een 'doelgroepen-' en een 'probleemgerichte-' benadering in het opbouwwerk. De rollen die welzijnswerkinstellingen en onderwijsorganisaties op lokaal niveau spelen worden inzichtelijk gemaakt. Buitenschoolse en binnenschoolse activiteiten, zoals die zich in de praktijk voordeden, kregen een duidelijke plek, evenals de samenhangen daartussen.