Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Vernieuwing Opleiding Brandwonden Verpleegkundige
Opdrachtgever:
Landelijke Werkgroep Onderwijs Brandwonden Verpleegkundige; Nederlandse Brandwonden Stichting
Periode:
2000
Publicatie:
Opleidingsregelingen Opleiding Brandwonden Verpleegkundige
Ter illustratie:
Achtergrond
Instituten die de Opleiding Brandwonden Verpleegkundige (OBV) uitvoerden moesten grotere didactische en organisatorische vrijheden krijgen. Daarbij diende gekeken te worden naar de afstemming tussen de opleiding en het initieel verpleegkunde onderwijs, ontwikkelingen in het verpleegkundig vervolgonderwijs, alsmede in het beleid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vereniging van Academische Ziekenhuizen.
Het opleidingsthema "Beroepsinhoud en Deskundigheidsbevordering" moest worden vormgegeven. Als opleidingsinstituten en instellingen grotere speelruimte kregen, diende de gelijkwaardigheid van het diploma en de kwaliteit van de opleiding te worden gewaarborgd, middels kwaliteitszorg en visitatie. Het was gewenst dat ieder opleidingsinstituut in een opleidingswerkplan ging beschrijven op welke wijze men inhoud gaf aan de onderdelen van de opleiding.
Thema's en te beantwoorden vragen
  • onderwijsinhoud en -organisatie:
    welke aspecten van onderwijsinhoud en -organisatie worden centraal, dus landelijk, geregeld en welke decentraal (per combinatie van opleidingsinstituut en brandwondencentrum);
  • bewaking van kwaliteit en uniformiteit:
    kan de uniformiteit van de 'output' van de opleidingen (eindtermen) minimaal gewaarborgd worden via het opstellen van een school- of opleidingswerkplan per combinatie van opleidingsinstituut en brandwondencentrum ? En hoe moet dat er dan uitzien ? Welke voorwaarden moeten er worden gesteld aan evaluatie en kwaliteitszorg van de uitvoerende opleidingsinstituten en hoe wordt een en ander landelijk 'getoetst' om de kwaliteit en uniformiteit blijvend te waarborgen ?
  • externe afstemming:
    welke onderdelen van onderwijsvorm, -inhoud en -organisatie moeten op welke wijze worden aangepast zodat de Opleiding Brandwonden Verpleegkundige aansluit bij het (concept-)beroepsprofiel van de Brandwonden Verpleegkundige, op het initieel verpleegkundig onderwijs en het verpleegkundig vervolgonderwijs?
Ontwikkelgroep
Medewerkers van de Nederlands Brandwonden Stichting vormden tezamen met de extern adviseur een "Ontwikkelgroep Vernieuwing OBV". De extern adviseur stuurde en begeleidde het traject en bracht expertise op onderdelen in. De resultaten uit de ontwikkelgroep werden steeds naar de Landelijke Opleidings Commissie teruggekoppeld.
Onderwerpen
Voor het uitwerken van de doelen c.q. vragen dienden een "Checklist Opleidingsprogramma" en een "Checklist Formele, Logistieke en Organisatorische Aspecten" . Aan de hand hiervan is een document tot stand gekomen waarmee de vernieuwing van de opleiding brandwonden verpleegkundige vorm en inhoud kreeg, conform de bedoelingen van de Landelijke Opleidings Commissie en in overeenstemming met het beroepsprofiel.