Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Strategisch beleid Hoger Gezondheidszorg Opleidingen
Opdrachtgever:
Platform WVC-HGZO; landelijke vereniging van (HBO-) gezondheidszorgopleidingen, Den Dolder
Periode:
1987-1989
Publicaties:
Van Top Tot Teen
Eindrapport onderzoek voor Platform WVC/HGZO: een bruikbaar model voor beleidsontwikkeling, inclusief instrumenten, stappenplan en een uitgewerkt strategisch beleid; april 1988.
Beleidsplan Platform WVC/HGZO
Beleidsalternatieven, -keuzen en prioriteiten; mei 1989.
Achtergrond
Een deel van de HBO-gezondheidszorgopleidingen werd tot in de negentiger jaren bekostigd door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (nu VWS). De betreffende opleidingen waren de opleiding oefentherapie Mensendieck, opleiding oefentherapie Cesar; opleiding podotherapie, opleiding orthoptisten, opleidingen mondhygiënisten, opleidingen verloskunde, in service opleidingen radio diagnostisch en radio therapeutisch laboranten en de in service opleidingen operatie en anesthesie assistenten. Deze opleidingen hadden zich georganiseerd in een landelijke vereniging. Dit zogeheten Platform wenste een onderzoek gericht op het ontwikkelen van beleid tot ver in de negentiger jaren.
Doelen
 1. het ontwikkelen/ontwerpen van een intern beleidsinstrument in de vorm van een "Beslissings Ondersteunend Systeem" (BO/s/S): d.w.z. dat relevante beleidsfactoren en hun onderlinge verbanden voor de opleidingen in kaart gebracht en geordend werden;
 2. nagaan welke informatiebestanden reeds bestonden en waar; nagaan welke informatie ontbrak;
 3. voorstel voor de weg waarlangs ontbrekende informatie verkregen kon worden (projectvoorstellen);
 4. voorstel voor de implementatie van (onderdelen van) het BO/s/S;
 5. een schets van de knelpunten die moesten worden uitgewerkt;
 6. een beleidsvisie.
Werkzaamheden
 • documentatie-analyse;
 • interviews met de directie van alle betrokken opleidingen en met ambtenaren van het ministerie;
 • concept-modellen voor strategische beleidsontwikkeling voorleggen aan de begeleidingscommissie;
 • beschrijving van het gekozen model, zodat het voor betrokkenen bruikbaar werd;
 • concretiseren van onderdelen van het model aan de hand van voorbeelden die betrekking hadden op de opleidingen en de vereniging;
 • voorstellen voor projecten om het strategisch beleid per opleiding en voor de vereniging als geheel verder uit te werken;
 • eindrapportage onderzoek;
 • werkconferentie over de resultaten;
 • verslag werkconferentie en opstellen beleids- en activiteitenplan.
Resultaten
 • uitgewerkt strategisch beleid
 • ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor de directies en de vereniging
 • deskundigheidsbevordering schooldirecties in het gebruik van het beslissingsondersteunend systeem
 • keuzes ten aanzien van de overgang van bekostiging van opleidingen naar het ministerie van Onderwijs
 • versterking van het samenwerkingsverband.