Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


a) analyse structuur en functioneren sociaal culturele/welzijnssector
b) organisatie-adviezen voor afzonderlijke instellingen
Opdrachtgever:
Gemeente Sneek
Periode:
1983-1986
Publicaties:
6 organisatieanalyses professionele welzijnsinstellingen
(deels door een derde: Groot)
7 organisatieanalyses wijkverenigingen
(De la Combé i.o.v. Brouwer)
rapport onderzoek wijkbewoners
(door een derde: Krijnsen)
Beter Anders Dan Wel Meer
structuur en functioneren van de sociaal culturele sector in de gemeente Sneek; oktober 1986
Achtergrond en probleemstelling
Aanleiding tot het instellen van een onderzoek waren een aantal constateringen in het Sociaal Cultureel Plan voor de periode 1982 1985: problemen van afstemming, samenhang en coördinatie. De hoofdprobleemstelling luidde "Voldoet huidige structuur en functioneren van de sociaal culturele sector om de problemen tot een oplossing te brengen, of moet er een andere structuur komen ?".
Betrokkenen
Bij het onderzoek waren een zevental wijkverenigingen en zes beroepsinstellingen betrokken: een open jongerencentrum, een centrum voor randgroepjongeren, een vormingscentrum jongvolwassenen (regionaal), een project mensen zonder werk (regionaal), een opbouwwerkinstelling (regionaal) en een stedelijke instelling (als het ware een "welzijnsholding") voor sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, educatief werk met culturele minderheden, alfabetisering, jongerenwerk en categoraal opbouwwerk. Eveneens werden het gemeentelijke beleid, het functioneren van de lokale welzijnsplanningsgroep en dat van andere overlegstructuren tot onderwerp van onderzoek gemaakt.
Werkzaamheden
  • toepasbaar maken van een model voor beleidsanalyse uit de profitsector (Ackhoff), aangeduid als beslissingsondersteunend systeem of een systeem voor interactieve planning voor de non profit sector;
  • documentenanalyse (jaarverslagen, jaarrekeningen, werkplannen, activiteitenoverzichten) van instellingen en vrijwilligersorganisaties, sociaal culturele plannen, gemeentelijke begroting, beleidsplannen en politieke programma's;
  • interviews met medewerkers en vrijwilligers van beroepsinstellingen en wijkverenigingen;
  • analyses van gemeentelijke financiën en de bijdragen van het Rijk;
  • deelonderzoek naar prioriteiten in doelgroepen, werksoorten en activiteiten;
  • deelonderzoek onder wijkbewoners naar ervaringen en behoeften met activiteiten van de wijkverenigingen (verricht door een derde).
Resultaten
  • analyse van professionele instellingen: De Espel; Het Bolwerk; De Meerpaal; Sudergoa; De Loopplank; Het Stek;
  • analyse van wijkverenigingen: De Noorderhoek; De Dompe en Stadsfenne; Het Eiland; Sperkhem-Tuindorp; Rond de Martini; De Noordoosthoek; De Lemmerweg;
  • eindrapport: analyse van structuur en functioneren van de sociaal culturele en welzijnssector als geheel en de plaats van de verschillende organisaties en werksoorten daarbinnen. Onderwerpen: maatschappelijke problemen en het sociaal cultureel werk; prioriteiten naar werksoort, wijk en cliënten; wijze waarop prioriteiten vertaald werden in de hoogte van de financiële middelen; de bijdragen van vrijwilligers zichtbaar en meetbaar gemaakt; doelgroepen sociaal cultureel werk (aard en omvang); kosten en financiering; regels en voorschriften; organisatie- en leidinggevende structuur; interne verhoudingen en huisstijl; de spanning tussen wens en werkelijkheid; externe relaties; balans van middelen en hulpbronnen; conclusies en aanbevelingen.