Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Ontwikkelen systeem voor outputgerichte financiering
Opdrachtgever:
SOIG (Stichting School Specialistische Opleidingen in de Intramurale Gezondheidszorg), Groningen
Periode:
1994
Publicatie:
Voorstel voor een nieuwe Financieringssystematiek,
november 1994
Achtergrond
De SOIG was een centrale school voor gezondheidszorgonderwijs waar Groninger en Drentse ziekenhuizen het theoriegedeelte van hun inservice onderwijs (met name de specialistische verpleegkunde opleidingen) lieten uitvoeren. De activiteiten werden gefinancierd op basis van een verdeelsleutel op grond van de omvang van de deelnemende ziekenhuizen. Deze financieringssystematiek diende te worden aangepast.
Doel
Het ontwikkelen van een andere manier om de kosten van opleidingsactiviteiten door te berekenen aan de afnemers. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat het afgenomen onderwijsproduct een belangrijker rol zou gaan spelen in de facturering. De hoogte van de begrotingen voor de opleidingen die elk jaar werden uitgevoerd, mochten echter niet te abrupt variëren. In de systematiek moest ook aandacht zijn voor het instandhouden van de opleidingsinfrastructuur, ook in tijden als de opleidingsvraag conjunctureel zou schommelen.
Werkzaamheden
  • bestudering van financieringswijzen van opleidingsinstituten elders in het land;
  • inzichtelijk maken van de consequenties daarvan voor de SOIG, zowel kwalitatief als kwantitatief;
  • analyse van de kostenstructuur of kostprijsopbouw van de organsatie;
  • analyses van de schommelingen in de onderwijsproductie; terugrekenen van de consequenties van een alternatief systeem als dat eerder zou zijn ingevoerd;
  • ontwerp van een vernieuwd bekostigingssysteem voor de deelnemende instellingen;
  • doorrekenen van de gevolgen van het nieuwe systeem voor ziekenhuizen en het opleidingsinstituut;
  • consequenties van dit bekostigingssysteem voor 'financial-' en'management accounting' van de SOIG;
  • gevolgen van bekostigingssysteem voor het bepalen van de omvang van de personeelsformatie.