Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Strategisch beleid school voor gezondheidszorg
Opdrachtgever:
SOIG (Stichting School Specialistische Opleidingen in de Intramurale Gezondheidszorg), Groningen
Periode:
1994
Publicaties:
Bundeling Van Productiegegevens
verzameld in het kader van strategische beleidsontwikkeling; jan.-maart 1994
Terugblik Vooruit
strategisch beleidsplan 1994-1999 Stichting SOIG , juni 1994
Ter illustratie:
Achtergrond
De in de SOIG deelnemende ziekenhuizen zagen zich geconfronteerd met bezuinigingen. Dat had mogelijk consequenties voor opleidingsbudgetten en daarmee voor de begroting van de stichting SOIG. Daarom moest gekeken worden naar de verdeling van de lasten over de aangesloten ziekenhuizen, een andere begrotingssystematiek en een gedifferentieerde prijsstelling voor opleidingsactiviteiten.
Daarnaast moesten mogelijkheden om de kosten van opleidingen en cursussen te reduceren worden bezien. Verwacht werd dat de instroom in de initiële opleidingen op een lager niveau zou komen te liggen dan gebruikelijk was. Dat noopte tot aanpassingen, ófwel in de hoogte van de begroting van de SOIG en/of in het aanbod aan activiteiten (grotere omzet, nieuwe producten, nieuwe markten). Dit vergde een analyse van de markt, van de onderwijsproducten, concurrerende aanbieders en dergelijke. Dit alles raakte de kern van de organisatie. De situatie waarin zij zich bevond, vergde een samenhangend, strategisch, beleid.
Werkzaamheden
  • analyseren en/of herschikken van beschikbare gegevens, zoals financiële gegevens (toerekening kosten aan cursussen, samenstelling kostprijs, winstgevendheid, bijdrage aan de omzet en dergelijke); recente tijdschrijfgegevens van medewerkers; gegevens over soorten cursussen, aantallen en herkomst deelnemers; beleidsnota's, -notities en notulen;
  • maken van een analyse-instrument waarmee bestuur, directie en medewerkers zelf het plan kunnen voorbereiden;
  • voorstellen voor procedures, werkwijzen en planning om tot dat beleid te komen en wie daarbij worden ingeschakeld;
  • ontwikkelen van een checklist waarmee de directie gesprekken kon aangaan met betrokkenen en belanghebbenden;
  • schrijven van het beleidsplan.