Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Opleidingsprogramma's ambulance-verpleegkundige en ambulance-chauffeur
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening (SOSA), Zwolle
Periode:
februari 1997 - mei 1997
Publicaties:
mei 1997
juni 1997
Aanleiding
De opleidingen tot ambulance-verpleegkundige en ambulance-chauffeur moesten worden aangepast aan de medische, organisatorische en andere ontwikkelingen in de sector. De actuele opleidingen waren gebaseerd op de instroom van ervaren, zittend, personeel. De opleidingen moesten onder meer worden toegesneden op de instroom van nieuwkomers in de sector.
Werkwijze
Voor de respectievelijke opleidingsprogramma's waren groepen met inhoudsdeskundigen geformeerd. De resultaten van de besprekingen in de ontwikkelgroepen werden in opleidingsprogramma beschreven en voorgelegd aan de leden en externe consulenten. Na advies van de Opleidings Commissie volgde besluitvorming in het bestuur van de SOSA. De opleidingsprogramma's vormden de basis voor het vervolgproject Curriculum-ontwikkeling.
Elementen van de opleidingsprogramma's
 1. ontwikkelingen in en meningen over de sector ambulance-hulpverlening, de consequenties daarvan voor de beide functies;
 2. functie-inhouden in taakgebieden en selectie van de belangrijkste taakgebieden waarvoor binnen de opleidingen aandacht moet zijn;
 3. opleidingsdoelen en kwalificatie-eisen: kennis-, vaardigheids- en houdingselementen van de geselecteerde taakgebieden waarvoor wordt opgeleid;
 4. pedagogisch-didactische uitgangspunten die aan organisatie, inhoud en vormgeving van de opleiding ten grondslag liggen;
 5. praktijkbeleid; wat is de plaats van de (ervaringen in de) praktijk binnen het curriculum;
 6. toelatingsbeleid; voorwaarden en criteria ten aanzien van het instroombeleid;
 7. structurering van de opleiding in eventuele fasen/volgorde van onderwerpen en duur en omvang van de opleiding en haar respectievelijke onderdelen;
 8. studieonderdelen per 'fase': omschrijving van leerinhouden, onderwijsvormen en eventuele leermiddelen per onderdeel c.q. onderwerp;
 9. groeperingsbeleid: verdeling van docenten over studieonderdelen; eisen waaraan de aan te trekken docenten moeten voldoen;
 10. programmabeleid: suggesties, aanbevelingen, voorschriften ten aanzien van het ontwerpen van studieonderdelen, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
 11. studievorderingsbeleid: aanwijzingen met betrekking tot toetsen, beoordelen en sanctioneren van cursisten; vorm en momenten;
 12. eindtoetsing: aard en plaats van een eindtoetsing in het geheel, vormgeving, criteria;
 13. evaluatie-activiteiten: hoe, wanneer, door wie, met wie wordt er geëvalueerd;
 14. bijstellingsbeleid: hoe, wanneer, door wie, op grond waarvan wordt de opleiding bijgesteld.