Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Formele, logistieke en organisatorische aspecten van opleidingen ambulance-chauffeur en -verpleegkundige
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening te Zwolle
Periode:
september - december 1998
Publicaties:
Geregeld
Formele, organisatorische en logistieke aspecten van de SOSA-opleidingen Ambulance Verpleegkundige en Ambulance Chauffeur; december 1998
Achtergrond
Het project "curriculum-ontwikkeling opleidingen ambulance-verpleegkundige en ambulance-chauffeur" was eind augustus 1998 zo ver gevorderd, dat het werd opgesplitst in deelprojecten die door de SOSA zelf konden worden gecoördineerd. De projectleiding werd daarmee omgezet in de uitvoering van een deeltraject dat betrekking had op de formele en organisatorische aspecten van de opleidingen.
Doel
Dit deelproject had ten doel de studie-organisatie uit te werken. Daarmee werden aspecten bedoeld als: opleidingslokaties, startmomenten, eisen te stellen aan de opleidingsovereenkomst die de werkgever met de student sluit, de contractering van de uitvoerend opleidingsinstituten, voorwaarden te stellen aan docenten, vrijstellingenbeleid, aanmeldingsvoorwaarden en dergelijke. In het deelproject werden derhalve de niet-onderwijskundige aspecten, de randvoorwaarden van de opleidingen, de formele regels en voorschriften, uitgewerkt.
Onderwerpen
  1. Arbeids- en opleidingenmarkt: inhaal- en vervangingsvraag; opleidingscapaciteit; spreiding opleidingsplaatsen; werving van werknemers; landelijke branche-opleidingseisen;
  2. Ambulance-bedrijven: instroomeisen; contractuele vormgeving relatie werknemer/cursist en bedrijf; introductie en inwerkperiode; minimum bekwaamheidseisen voor de zelfstandige beroepspraktijk; aanmeldingstermijn; vereisten gesteld aan bedrijf en bedrijfsvoering; externe stages; vervolgvereisten na diplomering; aanmelding van cursisten door bedrijf;
  3. Wettelijke voorschriften en overige, centrale, regelingen;
  4. Opleidingsinstituten; aantal, lokaties; uniformiteit en kwaliteitsbewaking; formeel juridische aspecten; kostprijs; prijsbeleid en contractduur; kwaliteitszorg en vernieuwing;
  5. Docenten: eisen; informatieverschaffing; deskundigheidsbevordering; begeleiding; beoordeling;
  6. Opleidingen: cursusgroep, kwantitatief en kwalitatief; begeleiding en ondersteuning; cursistenstatuut; vrijstellings- of dispensatie-regeling; aanwezigheids-/absentieregeling; (her-) tentamen-/toetsingsregeling; (her-)examenregeling; klachten-/beroepsregeling; relatie/verhouding theorie - praktijk; volgorde in de opleidingen; literatuurgebruik; studiebelasting in tijd en spreiding daarvan in de tijd; relatie met samenhangend stelsel van gezondheidszorgopleidingen.