Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Functie- en productdifferentiatie ambulancezorg: instrument voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Opdrachtgever:
SOVAM: sectorfonds voor de ambulancebranche; Zwolle
Periode:
2001-2004
Publicaties:
Inventarisatie van initiatieven van en meningen over functie- en productdifferentiatie, mei 2003
Functie- en productdifferentiatie in de ambulancezorg; overzicht en oordeel over bruikbaarheid van regionale initiatieven elders, maart 2004
Achtergrond
Al geruime tijd waren discussies gaande over de wenselijkheid van product- en/of functiedifferentiatie. Het perspectief van belanghebbenden liep echter nogal uiteen. Op veel plekken in het land werd invulling gegeven aan differentiatie.
Onderzoeksvraag en doel
Projectdoel was: het beschrijven en beoordelen van initiatieven op het terrein van functie- en/of product-differentiatie. De initiatieven moesten vernieuwend zijn, arbeidsmarktbevorderend en/of positief uitwerken op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ook moesten zij ziekteverzuim en uitstroom naar arbeidsongeschiktheid tegengaan en reVntegratie bevorderen.
Werkzaamheden
De volgende projectonderdelen zijn uitgevoerd:
  1. een inventarisatie, onder ambulancebedrijven en Centrale Posten Ambulancezorg, van initiatieven op het gebied van functie- en productdifferentiatie: de situatie zoals die in de praktijk nu al is;
  2. een enquête onder directie en managers over de vraag in welke richting de product- en functiedifferentiatie zich gaat ontwikkelen of moet ontwikkelen;
  3. een enquête onder ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen naar meningen over wenselijkheid en/of noodzaak van differentiatie, binnen hun beider functies/beroepen.
De initiatieven die al werden ondernomen bewogen zich vooral op het terrein van het afzonderen van besteld vervoer en spoedeisend vervoer. De wens tot differentiatie werd breed gedeeld. Opvattingen van het management en personeel liepen niet fundamenteel uiteen.
  1. interviews en documentatie-analyse van een selectie van regionale initiatieven, beschrijving en beoordeling
Beschrijving en Beoordeling
Een selectie van initiatieven werd beschreven en beoordeeld op kwaliteit, doelmatigheid, eenduidigheid en toepasbaarheid (zie Uiteen en In Elkaar). Zij staan 'model' voor pogingen in de sector om door "differentiatie" uiteenlopende doelstellingen te bereiken. Het betrof initiatieven op het vlak van:
  • gewijzigde instroomeisen voor ambulancechauffeurs of ambulanceverpleegkundigen, veelal in combinatie met aanloopfuncties;
  • taakverbreding door toevoeging van staf-, coördinerende of leidinggevende taken, in samenhang met instroomfuncties;
  • afzondering van een deel van het B-vervoer, gecombineerd met nieuwe, niet-verpleegkundige, functies binnen de ambulancezorg
  • afzondering van B-vervoer, in combinatie met een tweede verpleegkundige functie binnen de ambulancezorg.
Centraal in deze differentiatie-initiatieven staan vormen van afzondering van B-vervoer en spoedeisend vervoer.