Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Stappenplan voor betrekken werknemers bij vorming Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)
Opdrachtgever:
SOVAM, sectorfonds ambulancezorg
Periode:
2000-2001
Publicaties:
Stappenplan voor het betrekken van werknemers bij de vorming van RAV-en, januari 2001
Achtergrond
De aandacht voor de vorming van R.A.V-en was tot dan toe vooral bestuurlijk gericht. De totstandkoming van RAV-en was nog in hoge mate een zaak van directies en besturen. De positie van en de betrokkenheid van medewerkers (in uiteenlopende rollen: werknemer, professional, bedrijfsgenoot) kreeg minder aandacht. Toch was men de mening toegedaan dat de toekomstige regionale structuur voor de ambulancezorg alleen kon slagen als medewerkers bij de vormgeving van de nieuwe organisatie werden betrokken.
Doelstellingen
 1. het opstellen van een stappenplan met de momenten waarop werknemers worden betrokken bij de vorming van Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), alsmede de onderwerpen waarbij zij worden betrokken en de wijze waarop;
 2. aanbevelingen voor de wijze waarop en de vorm waarin het stappenplan in de branche kan worden geïntroduceerd.
Het stappenplan moest zo geformuleerd worden dat het ook voor 'gewone' mensen begrijpelijk zou zijn; (men snapt waarin men wordt betrokken). Onderwerpen dienden op zo'n manier te worden beschreven dat er een enthousiasmerende/stimulerende werking van uit gaat; (men wil worden betrokken). De publicatie moest zo worden ingedeeld, dat het een 'naslagwerk' zou zijn , als 'handleiding' kon dienen (de publicatie is in de praktijk bruikbaar).
Vragen
Om het stappenplan te kunnen maken moesten een aantal vragen worden beantwoord, waaronder:
 1. waarbij, bij welke onderwerpen, worden werknemers betrokken ?
 2. hoe, op welke wijze, worden zij bij de respectievelijke onderwerpen/onderdelen betrokken ?
 3. wanneer, in welke fase van het RAV-vormingstraject, moeten werknemers worden betrokken ?
 4. wie worden als werknemers of vertegenwoordigers bij welk onderwerp en in welke fase betrokken ?
 5. welke middelen en randvoorwaarden zijn daarvoor nodig ?
 6. bij welke onderwerpen wórden werknemers al in welk stadium betrokken.
Werkwijze
Bij de start van dit project werd een ontwikkelgroep geformeerd die de onderzoeker organisatorische en inhoudelijke backing verschafte. Er zijn gesprekken gevoerd met functionarissen in uiteenlopende posities binnen de ambulancebranche. Ook werden documenten bestudeerd. Uitgangspunt was dat de interviews voldoende materiaal zouden opleveren voor het maken van een eerste conceptrapport. Die veronderstelling bleek onjuist. De nadruk voor de onderzoeker verschoof daarmee meer en meer van a) het verzamelen, systematiseren en beschrijven van opvattingen en ervaringen uit de praktijk, naar het b) zelf ontwikkelen en vervolgens toetsen aan de ervaring en mening van mensen uit de praktijk van de ambulancezorg. Het product van het project werd toegesneden op de rol die managers spelen in het betrekken van medewerkers bij de organisatie.
Inhoud stappenplan
De publicatie 'n Betrekkelijke RAV werd langs drie lijnen vorm gegeven:
 1. inhoudelijke aspecten: welke onderwerpen zijn aan de orde bij de vorming van een RAV en bij welke daarvan kunnen en/of moeten werknemers worden betrokken;
 2. tijds- en faseringsaspecten: op welk moment, in welke volgorde;
 3. formele aspecten: welke onderwerpen komen op welke wijze aan de orde in de Wet op de Ondernemingsraden, rechtpositieregelingen, CAO, en andere regelingen c.q. wetten.
Aan de orde kwamen onder meer strategieën van verandering, implementatieproblemen en weerstanden tegen verandering, de inhoudelijke aspecten die bij RAV vorming moeten worden uitgewerkt (tegelijkertijd de hoofdstukindeling van een Regionaal Ambulance Plan), de fasering van de totstandkoming van een RAV en formele aspecten als de positie en rol van de Ondernemingsraad c.q. Personeelsvertegenwoordiging, de Arbeidsomstandighedenwet en CAO's.