Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Informatie-systeem vraag en aanbod praktijkplaatsen opleidingen verzorging en verpleging
Opdrachtgever:
TSO Friesland (later VenturaFriesland), te Leeuwarden
Periode:
2000-2002
Publicaties:
Inventarisate Stageplaatsen Verzorging en Verpleging B.O.L Friesland
Cursusjaar 2001-2002
Gegevens en Grafieken Vraag en Aanbod B.O.L en B.B.L verzorging en verpleging
2002-2003
Inventarisatieformulieren en spreadsheetmodellen voor invoer en totalisering
Achtergrond
Er bestond onvoldoende inzicht in de omvang van vraag en aanbod aan praktijk-opleidingsplaatsen verzorging en verpleging en de knelpunten daarin. Dit belemmerde een gecoördineerde aanpak en zette een rem op een goede personeelsvoorziening.
Opdracht
Het ontwikkelen van een informatie-systeem waarmee men zicht kon houden op vraag en aanbod aan praktijk-opleidingsplaatsen per kwalificatieniveau verzorging en verpleging, per zorginstelling en per deelsector in de zorg. Het systeem moest één van de elementen gaan vormen in de opzet van een Regionaal Coördinatiepunt Opleidingen en Zorg.
Betrokkenen
TSO-Friesland/VenturaFriesland; de zorginstellingen in Friesland; opleidingsinstituten verzorging en verpleging (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Friese Poort en Friesland College).
Te beantwoorden vragen
 • welke gegevens zijn nodig wil men zicht houden op (ontwikkelingen in) de praktijkopleidingsplaatsen;
 • welke gegevens worden op dit moment door de verschillende betrokkenen verzameld;
 • op welke wijze en door wie worden deze gegevens verzameld, verwerkt en toegankelijk gemaakt;
 • hoe houden betrokkenen elkaar op de hoogte van elkaars gegevens;
 • waar sluiten de gegevensbestanden van de diverse betrokkenen op elkaar aan en waar niet;
 • ontwerp een informatie-systeem, inclusief één of meer instrumenten:
  • waarmee kwantitatieve gegevens uit verschillende bronnen met elkaar vergeleken kunnen worden;
  • waarmee het overeengekomen aantal praktijkopleidingsplaatsen kan worden gezet naast de gerealiseerde praktijkopleidingsplaatsen, onderscheiden naar zorginstelling, naar kwalificatieniveau en naar opleidingsinstituut waar de leerling/student de opleiding volgt;
  • waarmee de gerealiseerde en geplande praktijkopleidingsplaatsen kunnen worden vergeleken met de noodzakelijke plaatsen, zoals die uit analyses van de regionale arbeidsmarkt zijn gebleken.
Werkwijze
Het verzamelen van gegevens nodig om het systeem te kunnen ontwikkelen (procesdoel) en het verzamelen van feiten over het schooljaar 2001-2002 om bestaande knelpunten te kunnen aanpakken (productdoel). Concept-formulieren en rekenmodellen werden gevuld met feitelijke gegevens en teruggekoppeld naar opleidingsinstituten, zorginstellingen en het TSO.
Resultaten
Een en ander heeft geleid tot een informatie-systeem bestaande uit:
 • formulieren waarop opleidingsinstuten de vraag naar en zorginstelling het aanbod aan plaatsen per opleidingsniveau, cursusjaar en periode in het jaar konden invoeren;
 • rekenmodellen waarin de gegevens van alle opleidingsinstituten en zorginstellingen werden getotaliseerd en waarmee de vraag kon worden geconfronteerd met het aanbod;
 • planning van momenten in het cursusjaar waarop de gegevens werden verzameld, teruggekoppeld, bediscussieerd en waarop besluiten konden worden genomen over de aanpak van knelpunten.