Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Hulpambulances Den Haag; bruikbaarheid van deze vorm van differentiatie elders
Opdrachtgever:
Witte Kruis b.v. Den Haag
Periode:
januari 2002 - juni 2003
Publicaties:
Eindrapport van het onderzoek naar de bruikbaarheid van productdifferentiatie in de vorm van hulpambulances, juni 2003
Zorg Gelijk Vervoer: Deelrapportages.
verslaglegging van de afzonderlijke deelrapporten (in een apart katern bij het eindrapport), juni 2003
De publicatie wordt u op verzoek toegezonden per email (1.010 kB)
Hulpambulance Gewaardeerd
Tevredenheidsonderzoek cliënten Hulpambulance Witte Kruis in de regio Den Haag. INTRAVAL/BROUWER O, O & A, Groningen, februari 2003
Achtergrond
Sinds 1992 wordt in Den Haag gewerkt met gedifferentieerde ambulancezorg. Patiënten die naar de mening van een arts tijdens het vervoer geen verpleegkundige en/of medische behandeling nodig hebben, worden met een ander voertuig verplaatst dan de reguliere ambulance. Het personeel van deze hulpambulance is anders gekwalificeerd dan ambulance-personeel. De aanvragen voor verplaatsing lopen via de meldkamer van de exploitant. De dienstverlening valt onder de Wet Ambulance Vervoer, maar mag nog alleen in de gezondheidsregio Den Haag worden toegepast.
Onderzoeksopdracht
Het Witte Kruis wilde duidelijkheid over de toekomst van deze vorm van productdifferentiatie, zowel in de regio als landelijk. De ervaringen zijn zo geanalyseerd dat het mogelijk werd te beoordelen of deze dienstverlening elders kan worden ingevoerd en onder welke randvoorwaarden. Om een compleet beeld te kunnen schetsen is gekeken naar zeer uiteenlopende aspecten, zowel intern organisatorische, externe organisatorische als factoren in de contextuele omgeving (wettelijke kaders, landelijke ontwikkelingen en dergelijke). Een aantal van de deelonderzoeken werd door derden uitgevoerd (Botter, Gelink, Timmermans, de Jong, de Nooij, INTRAVAL); steeds in samenspraak met Brouwer O, O &A.
Deelanalyses en onderwerpen
  • De analyse van vervoersstromen moest inzicht verschaffen in de consequenties voor de planning en realisering van het vervoer, de vervoerde personen, paraatheid en spreiding en dergelijke, alsmede de verschuivingen die optreden indien elders een vergelijkbare differentiatie zou worden ingevoerd.
  • De financiële gevolgen van invoering zijn naar omvang en aard geanalyseerd. Zo is de vraag beantwoord voor welke kostensoorten de differentiatie consequenties heeft, in welke mate. Ook zijn de gevolgen voor het totale budget bezien.
  • De differentiatie is bekeken op de gevolgen voor het personeelsbeleid: communicatie- en overlegstructuur, rechtspositie, functie-indeling, verzuim en verloop, instroom en doorstroming, opleidingsbeleid en werkplanning.
  • Via interviews werd gevraag naar de ervaringen van verwijzers, CPA, zorgverzekeraars, en andere ketenpartners.
  • Met een enquête onder patiënten is nagegaan of, en in welke mate, de cliënten ingenomen zijn met de dienstverlening.
  • De indicatiecriteria (wie wijst, op welke wijze, op grond van welke criteria, deze vorm van ambulancezorg toe ?) werden verkend op consequenties en bruikbaarheid elders.
  • De werkzaamheden die nodig zijn om het ambulanceproduct te leveren, werden neergelegd in functiebeschrijvingen.
  • Bij de landelijke aspecten is gekeken naar ontwikkelingen in wetgeving, kwaliteitszorg en structuurwijzigingen in de branche.