Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Personeelsvoorziening specialistisch verpleegkundigen; mogelijkheden tot samenwerking
Opdrachtgever:
TSO Groningen-Drenthe (later Zorgplein Noord) te Groningen en TSO Friesland (later VenturaFriesland) te Leeuwarden; regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers-werknemers in zorg en welzijn
Periode:
1999-2000
Publicatie:
Conceptueel raamwerk met toelichting en een overzicht van mogelijke activiteiten per beleidsterrein, maart 2000
Achtergrond
Al enige jaren werden tekorten op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen voorspeld. In het Noorden van het land waren deze nog niet manifest geworden. De problematiek zal zich, naar verwachting, eerst en vooral gaan voordoen bij de specialistische verpleegkundigen én bij operatie- en anesthesieassistenten. Een werkgroep waarin TSO's, zorginstellingen en opleidingen waren vertegenwoordigd, moest voorstellen ontwikkelen gericht op samenwerking. De werkgroep wilde inventariseren op welke wijze een samenwerkingsverband geconcretiseerd kon worden en of er voldoende draagvlak voor was. Een kwantitatief onderzoek van de arbeidsmarktproblematiek en van de knelpunten in de personeelsvoorziening leek op dat moment niet noodzakelijk.
Doelen
  1. inventariseren van de samenwerkingsvormen en -activiteiten die mogelijk zijn om conjuncturele en structurele knelpunten in de personeelsvoorziening tegen te gaan;
  2. inventarisatie van opvattingen in de ziekenhuizen over die samenwerkingsvormen en -activiteiten;
  3. inventariseren van randvoorwaarden waaronder ziekenhuizen bereid zijn tot samenwerking;
  4. inventariseren van de daadwerkelijke bereidheid tot samenwerking bij ziekenhuizen (draagvlak);
  5. presenteren van de resultaten aan de zorginstellingen, als startpunt voor vervolgactiviteiten.
Werkzaamheden en resultaten
Na gesprekken in de werkgroep en interviews met instellingen is een raamwerk ontwikkeld waarin de oplossingen van de problematiek in kaart werden gebracht. Er werd onderscheid gemaakt tussen maatregelen die instellingen afzonderlijk en die welke zij gezamenlijk konden nemen en tussen 'conjuncturele' knelpunten (tijdelijk van aard) en 'structurele' knelpunten in de personeelsvoorziening.
Tevens werden maatregelen op een viertal samenhangende terreinen (arbeidsmarktbeleid, organisatie-, personeels- en opleidingsbeleid) onderscheiden. Tegelijkertijd werd het onderscheid geïntroduceerd tussen inhaal-, vervangings- en uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt. Naast acties op genoemde beleidsterreinen werd een vijfde categorie genoemd, meer in randvoorwaardelijke zin. Gewezen werd op de noodzaak om op een centraal punt gegevens te verzamelen (monitoring): alleen zo konden signalen worden herkend en gezamenlijke actie worden ondernomen (vergelijk Regiomarge).
In maart 2000 werd een werkconferentie uitgevoerd. Centraal daarin stond de inventarisatie van activiteiten die instellingen gezamenlijk (kunnen) ondernemen. Aan de deelnemers zijn voorstellen voor gezamenlijke activiteiten voorgelegd. Naast afspraken (zoals over het ontwikkelen van een website van/voor de zorg met vacaturebank) resulteerde de conferentie in de constatering dat 'terugkerend onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt' wenselijk was.