Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Monitor regionale arbeidsmarkt specialistisch verpleegkundige functies
Opdrachtgever:
TSO Groningen-Drenthe (later Zorgplein Noord) te Groningen en TSO Friesland (later VenturaFriesland) te Leeuwarden; regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers-werknemers in zorg en welzijn
Periode:
2000-2001
Publicatie:
Ontwikkeling Monitor Regionale Arbeidsmarkt Specialistisch Verpleegkundige Functies
Verslag van de werkzaamheden en de resultaten, april 2001
Achtergrond
Op een werkconferentie over knelpunten op de regionale arbeidsmarkt voor specialistisch verpleegkundigen en anesthesie/chirurgie-assistenten kwamen een viertal terreinen aan de orde waarop zorginstellingen konden samenwerken: 1) arbeidsmarktbeleid, 2) organisatie-, 3) personeels- en 4) opleidingsbeleid. Men vond het ook nodig dat er in de regio gegevens werden verzameld, via een arbeidsmarktmonitor.
Doel
TSO Groningen-Drenthe en TSO Friesland wilden een dergelijke monitor laten ontwikkelen. Het systeem moest bestaan uit instrumenten om op de hoogte te blijven van de regionale arbeidsmarkt en anderzijds uit afspraken, procedures en instrumenten waarmee men in actie kon komen om knelpunten aan te pakken.
Gebieden
Het gehele systeem vroeg om het uitwerken van een vijftal deelgebieden:
  1. activiteiten, procedures en instrumenten i.h.k.v. de monitoring binnen de afzonderlijke instellingen;
  2. activiteiten vanuit afzonderlijke instellingen naar het regionale punt waar de monitor wordt beheerd;
  3. activiteiten binnen het regionale punt;
  4. activiteiten vanuit het regionale punt naar de afzonderlijke instellingen;
  5. activiteiten die zich tussen instellingen afspelen.
Werkzaamheden
De gegevens die voor een monitor nodig zijn, werden geïnventariseerd. Daarna werden interviews gehouden met hoofden personeelszaken. Daarin stonden vragen centraal als: 1) welke gegevens worden binnen de instelling verzameld, 2) op welke wijze, 3) met welk 'informatiesysteem', 4) hoe ziet dat systeem er uit, 5) door wie wordt het systeem gevoed en/of beheerd, 6) wie maakt de analyses op basis van de gegevens, 7) waarvoor worden de gegevens en de analyses gebruikt.
Resultaten, conclusies en aanbevelingen
De interviews leidden tot de conclusie dat het uitwerken van een systematische monitor een brug te ver leek. Het probleem was niet knellend genoeg om de invoering ervan te rechtvaardigen. Een vorm van monitoring bleef gewenst, ook al werd de ontwikkeling van een geformaliseerd systeem opgeschort.