Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Kostprijsanalyse opleidingen voor specialistisch verpleegkundigen
Opdrachtgever:
Vereniging van Opleidingsinstituten voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VOVV)
-nu Vereniging Branche-opleidingsinstituten Gezondheidszorg -
Periode:
mei 2004 - januari 2005
Publicaties:
Prijzen in de Markt.
Onderzoek naar opbouw en hoogte van kost- en cursusprijzen van het theoretisch gedeelte van verpleegkundige vervolgopleidingen.
Achtergrond
Leden van de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VOVV) variëren in cursusprijzen voor vergelijkbare verpleegkundige vervolgopleidingen, hanteren niet steeds dezelfde kostensoorten bij het bepalen van kostprijs en resultaat, en gebruiken verschillende methodieken om cursusprijzen te bepalen. Het ontbrak aan inzicht in de kostenstructuur. Dat maakte het moeilijk tot afspraken te komen over de benutting van het te vormen landelijk opleidingsfonds voor dergelijke (en andere gezondheidszorg-) opleidingen.
Doel
Het VOVV-bestuur wilde meer inzicht scheppen in verschillen en overeenkomsten tussen opleidingsinstituten voor wat betreft kostprijs en cursusprijs. Er moest duidelijkheid komen over de elementen die in kostprijsberekeningen (moeten) worden meegenomen, alsmede in verschillen in hoogte van cursusprijzen en de redenen daarvoor.
Selectie
Financiële en gegevens over bijvoorbeeld onderwijsproductie, formatie, urenbesteding en huisvesting werden ontleend aan een beperkt aantal opleidingsinstituten. Deze gaven tezamen een goede doorsnede van de uiteenlopende praktijk bij de leden van de VOVV. Het ging er niet om de geselecteerde instituten als zodanig te analyseren en te presenteren. De verzamelde gegevens zijn gebruikt om de variaties VOVV-breed te illustreren en om inzichtelijk te maken welke kostensoorten in welke mate in de kost- en de verkoopprijs werden meegewogen.
Eindrapportage
In de eindrapportage is aandacht besteed aan verklaringen voor de prijsverschillen tussen instituten en worden de variabelen geschetst die in een rekenmodel voor een reële cursusprijs moeten worden meegenomen. Ook werden (gemiddelde) bedragen vastgesteld waarmee gerekend kan worden (prijs van opleidingspersoneel, van externe docenten per uur, van middle managers, van ondersteunend personeel, een vierkante meterprijs), werden procentuele verhoudingsgetallen gecalculeerd (verhoudingen tussen personeelscategorieen, tussen overhead en kosten van de onderwijsproductie en dergelijke). Een en ander resulteerde in een methode om te bepalen wat een gemiddeld opleidingsinstituut per cursusdag per cursist in rekening zou moeten brengen. Ook werd de hoogte van de cursusdagprijs zelf vastgesteld.