Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Ontwikkelen van bedrijfsmatiger werkwijzen en begeleiding van de implementatie ervan
Opdrachtgever:
Amstel Academie
opleidingscentrum voor verpleegkundigen e.a. niet-medische gezondheidzorgberoepen van het VUmc, Amstelveen
Periode:
maart 2004 tot januari 2006
Achtergrond
De organisatie bewoog zich in toenemende mate in een "turbulente omgeving". Dat noodzaakte tot een "proactief" beleid op vele terreinen. Dienstbaar daaraan is een bedrijfsvoering die zicht heeft en houdt op de eigen productie c.q. dienstverlening, op kosten en opbrengsten, op kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in sector waarin zij zich beweegt. De organisatie kan dan onderbouwd beslissingen nemen over de inzet van personeel (ook kwalitatief) en middelen. Zij houdt greep op het intern functioneren en kan flexibel en verantwoord inspelen op ontwikkelingen binnen de zorg en het onderwijs. Samengevat werd dit een bedrijfsmatiger manier van werken genoemd.
Doelen
Centrale vragen in een bedrijfsmatiger werkwijze: 1. wat moet er gebeuren 2. hoe gaat het (bijsturing) en 3. wat is het resultaat.
 1. (productie-) doelen en planning:
  niveaus: individueel, opleiding, sectie, schoolniveau; vergt o.m. normeringen, beschikbare middelen en menskracht, kwantitatieve weergave opleidingen (uurtabellen), projectopdrachten,
 2. bijsturing, tussentijds en na afloop:
  vergt informatie (zowel financieel, als in uren); onder meer een boekhouding in kostensoorten en kostenplaatsen, toerekening van opbrengsten naar opleiding, sectie en herkomst/afnemer (alle); gegevens over productie (lesuren, begeleidingsuren, leerlinglesweken, bezetting lokalen, aantallen cursisten, herkomst) en projecten en voortgang (omzetdoel, al gerealiseerd)
 3. resultaat:
  kosten, opbrengsten, winst en verlies (in geld); geplande inzet versus daadwerkelijke inzet (in uren).
Werkzaamheden onder meer:
 • onderzoek naar tijdbesteding van opleidingsfunctionarissen en middle managers;
 • ontwikkelen van normeringen voor werkzaamheden van opleidingsfunctionarissen;
 • ontwerpen van een rekenmodel waarmee de omvang van de formatiekan worden bepaald -gekoppeld aan de verwachte onderwijsproductie- en waarmee de inzet van opleidingspersoneel in een jaar kan worden gepland;
 • opstellen draaiboeken administratieve en secretariële werkzaamheden gekoppeld aan opleidingen, in activiteiten en tijd;
 • ontwikkelen van rekenmodel waarmee omvang van en taakverdeling binnen het secretariaat kan worden gepland;
 • procedure en instrumenten waarmee activiteitenplannen voor de opleidingssecties kunnen worden opgesteld, in combinatie met de planning van de inzet van personeel, de omvang van de formatie en de begroting.