Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Adviezen voor een inperking van de doorlooptijd van de opleiding Ambulanceverpleegkundigen; inhoudelijk, financieel, personeel en materieel
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening te Zwolle
(nu Ambulancezorg Nederland, Zwolle)
Periode:
januari 2006 - november 2006
Publicatie:
Concentratie door Integratie. Notitie over de beperking van de opleidingsduur van de SOSA-opleiding Ambulanceverpleegkundige
Achtergrond
De periode tussen de indiensttredingsdatum en het moment waarop een medewerker het diploma Ambulanceverpleegkundige behaalt, werd te lang beoordeeld. Alhoewel het werken als verpleegkundige op de ambulance alleen mag als men SOSA-gediplomeerd is, zag de praktijk er anders uit. Men wilde de periode waarin de praktijk van alledag strijdig is met regelgeving en afspraken, zoveel mogelijk inperken. Gekeken is naar reële mogelijkheden daartoe, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de beroepsuitoefening als zodanig. Onderzocht werd of, en zo ja onder welke inhoudelijke en materiële condities, een dergelijke concentratie van de opleidingsperiode realiseerbaar was. Tevens zijn voorstellen ontwikkeld voor de concretisering daarvan.
Randvoorwaarden
De opdrachtgever formuleerde de volgende wensen
  • De opleiding wordt in een relatief korte periode van maximaal drie maanden uitgevoerd;
  • Het onderwijs vindt in blokken van 3 á 4 dagen plaats, inclusief de avonden, aaneengesloten en inclusief overnachtingen van de deelnemers;
  • De opleiding vindt plaats op één, maximaal twee locaties, die centraal gelegen zijn in het land;
  • Er diende -gerelateerd aan de huidige opleiding- meer theorie in de opleiding te worden opgenomen;
  • De opleiding diende te worden ingepast in een gestandaardiseerd inwerkprogramma dat binnen de RAV-en (Regionale Ambulance Voorzieningen) wordt uitgevoerd.
Doelen
Het project kende een inhoudelijk en een materieel deel. Het inhoudelijke deel moest leiden tot een beschrijving van een nieuw curriculum. Het materiële deel behelsde voorstellen voor de logistieke opzet, voor de implementatie, de organisatie en bemensing, alsmede voor financiële aspecten (kosten en cursusprijs).
Resultaat
In de publicatie worden een drietal varianten beschreven en onderling vergeleken. Belangrijke variabelen in de alternatieven zijn de studiebelasting, de integratie van het introductie- en inwerkprogramma in de opleidingsperiode alsmede de onderwijskundige de inpassing van de praktijkleerperiode in de SOSA opleiding. De materiële en overige aspecten kregen vorm in diverse rekenmodellen en korte notities.