Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Opstellen van een projectplan voor de Poortjeschool, waarin de samenwerking tussen uiteenlopende jeugdhulpverleners gestalte krijgt
Opdrachtgever:
Justitiële Jeugdinrichting ‘t Poortje, Veenhuizen/Groningen
(opdracht werd uitgevoerd in collegiale samenwerking met RBO Groningen)
Periode:
februari 2007 - april 2007
Publicatie:
( ...op weg naar een... ) Projectplan Poortjeschool Nieuwe Stijl, april 2007 [intern]
Achtergrond
Uiteenlopende instellingen verantwoordelijk voor hulp aan en scholing van jongeren met gedrags-, psychische en/of verslavingsproblemen streefden naar samenwerking en samenhang in hun zorgverlening. Naast de jeugdige cliënten vanuit de locatie Groningen van het Poortje, moest de toekomstige school bezocht kunnen worden door jongeren die hulp ontvangen van de verslavings of de psychiatrische zorg. Essentieel element in de scholingsinspanningen moest zijn de toeleiding van de jongeren naar de arbeidsmarkt en de consequenties daarvan voor de inrichting, vormgeving en inhoud van het onderwijs.
Doelen
In een projectplan in de ware zin van het woord zou beschreven staan hoe de school er uit moet gaan zien, hoe deze kon worden gerealiseerd en met welke middelen en menskracht. De hiervoor genoemde publicatie is een beschrijving geworden van onderwerpen en aspecten die onderling samenhang moeten gaan vertonen. De concrete uitwerking vergde nader onderzoek én essentiële keuzes voordat de school als zodanig kon worden opgericht. Het stuk heeft daarmee eerder het karakter van 'te ontwikkelen deelplannen' of -aspecten. Doordat vele aspecten aan de orde komen, is een beeld geschapen van de onderwerpen die in onderlinge samenhang moeten worden vormgegeven.
Aspecten in het projectplan
In het projectplan werd aandacht besteed aan de complementaire relaties tussen betrokken instellingen, de overeenkomsten en gedeelde opvattingen voor de toekomst van het onderwijs aan jeugdigen met uiteenlopende zorg- en hulpverleningsvragen.
Aan bod kwamen kansrijke sectoren, beroepen en functies die in opleiding en scholing centraal zouden kunnen staan en op welke wijze de school de relaties met de arbeidsmarkt gestalte kan geven. Tevens passeren andere externe relaties de revue, zoals de mogelijke toeleveranciers van onderwijs- & ontwikkelingscapaciteit en van ondersteuning ten behoeve van de onderwijskundige vormgeving, maar ook van degenen die cliënten c.q. leerlingen aanleveren. In het projectplan is aandacht voor de methodieken en werkwijzen die in een school voor deze doelgroepen noodzakelijk zijn, en welke onderdelen moeten worden ontwikkeld.
De vormgeving van het praktijkgerichte onderwijs en de arbeidstoeleiding is een centraal onderwerp in het projectplan. De praktijkcomponent kent zowel een binnenschools (oefenmogelijkheden) als een externe dimensie (oriëntatie-mogelijkheden en praktijkervaringsplaatsen). Tot slot komen het pand en de inrichting, de kosten, financiering en subsidiemogelijkheden aan de orde, alsmede personele en organisatorische aspecten.